• Danh mục
   Không tìm thấy loại nào phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Nhà sản xuất
    Không có nhà sản xuất nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
   • Products
    Không có nội dung nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.
     • search.blog
      Không có bài viết nào được tìm thấy phù hợp với tiêu chí của bạn.

     Container

     Bộ lọc
     0
     Mục
     của
     3
     Ảnh của Contianer 12m
     Ảnh của Conteiner 40 feet
     Container được nói phiên âm và nói tắt thành Công ten nơ, Công tai nơ, Công tơ nơ hay chỉ nói gọn là Công. Thực chất chính là một thùng lớn có khung và vách kín bằng thép, có cửa hai cánh ở đuôi. Được dùng để chứa hàng trong vận tải biển và đường bộ
     back to top
     Bộ lọc